Polityka prywatności

§ 1. DEFINICJE

Administrator – Rebel Wolves sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 60 lok. U4, (02-776) Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000933935, REGON: 520497877, NIP: 9512529961, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy  złotych) w całości wpłacony.

Dane – dane osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną, tożsamość osoby fizycznej.

Użytkownik lub Klient – osoba fizyczna, korzystająca z Platformy.

Platforma – platforma internetowa zlokalizowana pod adresem shop.rebel-wolves.com.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

§ 2. ADMINISTRATOR

1. Administratorem danych osobowych Klienta, podawanych podczas korzystania z Platformy, w tym podczas rejestracji konta Klienta oraz dokonywania zakupów  jest Rebel Wolves sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 60 lok. U4, (02-776) Warszawa.

2. Możesz się skontaktować z Administratorem za pośrednictwem adresu email office@rebel-wolves.com lub na adres korespondencyjny: ul. Dereniowa 60 lok. U4, (02-776) Warszawa.

 

§ 3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA PLATFORMIE

1. Odwiedzając Platformę, dane o Użytkowniku mogą być przez niego udostępniane na dwa sposoby: poprzez łączenie z Platformą oraz poprzez wykonywanie określonych czynności na Platformie lub za pomocą Platformy.

a) Dane pobierane automatycznie przez Platformę

Dane te są automatycznie zapisywane przez Platformę i są to anonimowe informacje dotyczące czasu wizyty Klienta, adres IP, adres URL, rodzaj przeglądarki (tzw. logi systemowe), liczba odwiedzin, dane urządzenia, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Gromadzone automatycznie dane są analizowane w celu statystycznym, korzystając z rozwiązania standardowego Google Analytics. Narzędzie to działa w oparciu o tzw. pliki cookies i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację Klienta. Zebrane w wyżej opisany sposób dane przechowywane są jedynie w celu pomocniczym dla zarządzania Platformą, umożliwiając sprawne jego funkcjonowanie i stosowanie rozwiązań przyjaznych dla Klienta. Polityka prywatności Google dostępna pod adresem https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/. Podstawę prawną przetwarzania powyższych danych stanowi artykuł 6 ust.1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z dążenia do zagwarantowania niezakłóconego tworzenia połączenia, komfortowego korzystania z naszej strony internetowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności Platformy.

b) Dane pobierane w wyniku aktywności Klienta

 • Kontakt, pytania lub wnioski, poprzez dane kontaktowe Administratora dostępne na Platformie

Celem przetwarzania danych, podanych przez Państwa, w tym danych kontaktowych lub danych identyfikacyjnych jest reakcja na zainicjowane przez Państwa w powyższy sposób sprawy, udzielenie odpowiedzi lub realizacji wniosków. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest możliwość udzielania odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania lub wnioski (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 • Udziału w rekrutacji

W momencie przesłania przez Państwa zgłoszeń lub CV na wskazane adresy kontaktowe na Platformie, uzyskujemy możliwość uwzględnienia Państwa kandydatury w prowadzonej rekrutacji na różne stanowiska. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Administratora, zgadzacie się Państwo na przetwarzanie przez Administratora, jak również przez wszystkie spółki należące do grupy kapitałowej Administratora, Danych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

c) Pozostałe cele i podstawy przetwarzania Danych

 • Realizacja umów sprzedaży

Przedmiotem działalności Administratora jest m.in. sprzedaż na odległość towarów i usług. W związku z tym przetwarzamy dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Zaliczają się do nich w szczególności:

– imię, nazwisko,

– adres do faktury i adres dostawy,

– adres e-mail,

– dane do płatności,

– numer telefonu.

Podstawą prawną wymienionego powyżej przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, co oznacza, że udostępniasz nam dane osobowe w celu zawarcia
i umożliwienia nam realizacji umowy.

 • Wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,

Przetwarzamy Dane w celu wypełnienia zobowiązań ustawowych, np. wytycznych organów nadzorczych oraz obowiązków przechowywania wynikających z prawa handlowego i podatkowego. Za podstawę prawną dla przetwarzania danych służą w tym przypadku odpowiednie uregulowania określone przez prawo w powiązaniu z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

 • Realizacji uzasadnionego interesu administratora tj. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a także w celach analitycznych i statystycznych (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit f. RODO).

2. Dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Administratora usługi (np. w zakresie utrzymania systemów informatycznych, księgowych, prawnych, audytowych, konsultingowych i marketingowych), a także takim podmiotom jak banki i operatorzy płatności, przewoźnicy, kurierzy. Dane mogą być przekazywane także do innych podmiotów, w tym do organów władzy, jeśli taki obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Administrator może przekazywać Dane do państw trzecich, tj. państw spoza EOG:

  • jeśli Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony danych w danym państwie (lista tych państw jest dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en#relatedlinks),
  • w przypadku braku decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie: wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez polski organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję, zatwierdzonego kodeksu postępowania lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji,
  • w przypadku braku przesłanek określonych w lit. a. i b. – Administrator wystąpi o wyrażenie wyraźnej zgody na takie przekazanie informując uprzednio o ryzyku wiążącym się z takim przekazaniem.

4. Okres przetwarzania Danych:

  • w przypadku zawarcia umowy z Administratorem (złożenie zamówienia) – przez okres, w którym mogą powstać potencjalne roszczenia związane z umową, do czasu ich przedawnienia,
  • w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – do czasu gdy obowiązek przetwarzania danych przez Administratora wygaśnie,
  • w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu otrzymania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednak w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi, dane osobowe mogą być dalej przetwarzane pomimo otrzymania sprzeciwu,
  • w przypadku dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, do czasu wykonania orzeczenia.
  • do momentu wycofania Państwa zgody na przetwarzanie, jeżeli zgoda została udzielona. Wycofanie zgody będzie miało skutek na przyszłość, co oznacza, że nie wpłynie na zgodność z prawem wszelkich działań podjętych przez nas przed jej wycofaniem.
  • w zakresie plików cookies sesyjnych przez okres do 2 lat lub do czasu ich usunięcia z przeglądarki internetowej, z kolei w zakresie plików stałych cookies pozostają w przeglądarce do momentu terminu ich wygaśnięcia lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika z przeglądarki; po anonimizacji adresu IP jego powiązanie z Państwa osobą nie jest już możliwe.
  • w zakresie zapewnienia rozliczalności – dane takie, co do zasady mogą być przechowywane bezterminowo. Informujemy jednak, iż będzie to miało miejsce w wyjątkowych przypadkach – np. w sytuacji, w której wyrażono by przez Panią/Pana sprzeciw wobec przetwarzania.
  • po zamknięciu naszej strony internetowej dane geolokalizacyjne są usuwane.

5. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwić kontakt z administratorem lub korzystanie z usług oferowanych przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej.

6. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

  • dostępu do dotyczących Cię danych osobowych, przetwarzanych przez Administratora, w tym prawo do informacji na temat Twoich danych osobowych i uzyskania kopii tych danych,
  • do sprostowania nieprawidłowych danych,
  • do uzupełnienia niekompletnych danych
  • do usunięcia danych,
  • do ograniczenia przetwarzania danych,
  • uzyskania udostępnionych danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

8. W celu realizacji praw określonych w ust. 7, należy skontaktować się z Administratorem.

9. Jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§ 4. COOKIES

1. W celu zapewnienia wygodnego i sprawnego korzystania z Platformy, Platforma wykorzystuje pliki cookies.

2. Platforma wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

a) sesyjne (session cookies) – pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia Platformy lub zamknięcia przeglądarki internetowej,

b) stałe (persistent cookies) – pliki, które są przechowywane przez czas określony w ich parametrach, tzn. że mogą pozostawać w urządzeniu końcowym przez różne okresy – czas trwania sesji, ustawiony czas albo do czasu ich usunięcia.

3. Masz prawo decyzji w zakresie dostępu plików cookies do Twojego urządzenia końcowego przez ich wybór w przeglądarce.

4. W celu uzyskania informacji na temat zarządzania plikami cookies Administrator rekomendujemy zapoznanie się z informacjami dotyczącymi plików cookies w używanej przez Ciebie przeglądarce internetowej.

 

§ 5. PIKSELE

1. Na Platformie zostały umieszczone wtyczki (tzw. piksele) umożliwiające połączenie z portalami społecznościowymi zarządzanymi przez innych administratorów.

2. Administrator nie ma wpływu na bezpieczeństwo i zasady przetwarzania danych przez administratorów portali społecznościowych. Administrator rekomenduje zapoznanie się z zasadami ochrony danych osobowych przez administratorów powyższych serwisów.

3. Stosowane na Platformie wtyczki:

 • Facebook

W ramach Platformy wykorzystywane są wtyczki społecznościowe sieci facebook.com, prowadzonej przez Facebook Inc. z siedzibą w USA, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (dalej jako „Facebook”).

Szczegółowe informacje w zakresie zasad ochrony danych osobowych można uzyskać pod adresem: http://www.facebook.com/help/?faq=17512. Cel i zakres zbierania danych osobowych oraz dalsze przetwarzanie przez Facebooka nie są nam znane, jednakże możliwe jest zablokowanie w przeglądarce wtyczek społecznościowych Facebook, przy wykorzystaniu odpowiednich blokad (np. „Facebook Blocker”).

 • Instagram:

Na Platformie używane są wtyczki społecznościowe oferowane przez Instagram obsługiwany przez Instagram LLC, 1601WillowRoad,MenloPark, CA 94025, USA (dalej „Instagram”). Wtyczki są oznaczone logo Instagrama, w formie „kamery Instagram”.

W czasie wizyty na naszej stronie internetowej, przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami Instagram. Szczegółowe informacje w zakresie zasad ochrony danych osobowych można uzyskać pod adresem: https://help.instagram.com/155833707900388/. Cel i zakres zbierania danych osobowych oraz dalsze przetwarzanie przez Instagram nie są nam znane, jednakże możliwe jest zablokowanie w przeglądarce wtyczek społecznościowych Instagram, przy wykorzystaniu odpowiednich blokad (np. „Instagram Blocker”).

 • LinkedIn

Na Platformie używane są wtyczki społecznościowe LinkedIn obsługiwane przez LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA („LinkedIn”). Przegląd wtyczek LinkedIn i ich wygląd znajdziesz tutaj: https://developer.linkedin.com/plugins; informacje na temat ochrony danych znajdziesz w LinkedIn tutaj: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 • Twitter

Na Platformie używane są wtyczki społecznościowe Twitter, obsługiwane przez Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (“Twitter”). Przegląd wtyczek Twittera i ich wyglądu znajduje się pod linkiem: https://twitter.com/about/resources/buttons; informacje na temat polityki prywatności Twittera znajdują się pod linkiem: https://twitter.com/privacy.

 • YouTube

Platforma używa platformy wideo YouTube, która jest prowadzona przez firmę YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA („YouTube”).

Informacje o zakresie i celu gromadzenia danych, o dalszym przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych przez YouTube oraz możliwości zmiany ustawień znajduje się w informacji o polityce prywatności serwisu YouTube, w tym pod linkiem: https://www.youtube.com/intl/pl/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/

 

§ 6. GOOGLE ANALYTICS

1. Platforma korzysta z Google Analytics – sieciowej usługi analitycznej Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics używa plików cookies a informacje tworzone przez pliki cookies dotyczące korzystania przez Ciebie z Platformy są przekazywane do serwera Google w USA.

2. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator może dokonać zmian niniejszej polityki z ważnych powodów w celu podwyższenia standardów ochrony danych osobowych, zmian w zakresie korzystania z plików cookies lub dostosowania do wymogów powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zmieniona polityka zostanie opublikowana na Platformie, a także przesłana na Twój adres email.

 

 

INFORMACJA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA
W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z FANPAGE’A NA PORTALU FACEBOOK, LINKEDIN, TWITTER, YOUTUBE

 

1. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych w ramach funkcjonowania fanpage’a Administratora:


prowadzenie fanpage’a Administratora na portalu społecznościowym Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, na zasadach i warunkach określonych przez właścicieli wymienionych portali, w szczególności:

 • informowanie użytkowników portalu o działalności Administratora;
 • badanie opinii o prowadzonej działalności i usługach;
 • aktualizacja treści związanych z prowadzoną działalnością;
 • komunikacja pracowników Administratora z użytkownikami portalu.

Przetwarzanie danych odbywa się z uwagi na niezbędność ich przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2. Kategorie przetwarzania danych osobowych:

Administrator w ramach funkcjonowania fanpage’a Administratora na portalu Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube (dalej: „Portal” lub „Portale”) przetwarza dane osobowe osób, które obserwują lub polubiły fanpage Administratora, a także osób, które opublikowały swój komentarz, reakcję lub opinię, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u lub w innym miejscu fanpage’a.
Wśród kategorii przetwarzanych danych znajdują się: nazwa konta osoby, pod którym funkcjonuje ona na Portalu (tj. najczęściej imię i nazwisko), treść Państwa komentarzy, udostępniane przez Państwa na Państwa profilu na Portalu dane (w tym zdjęcia profilowe i inne zdjęcia oraz wpisy), anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a, dostępne za pomocą funkcji udostępnionych przez Portal, według niepodlegających zmianie warunków korzystania z Portalu, gromadzone dzięki plikom cookies.

3.Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora. W szczególności dotyczy to podmiotów jakimi są właściciele poszczególnych Portali (Facebook Ireland Ltd., LinkedIn Corporation, Twitter Inc., YouTube, LLC)

W takiej sytuacji przetwarzanie odbywa się na określonych przez Portal, niepodlegających zmianie zasadach dotyczących przetwarzania danych. Ponadto dane mogą być udostępniane podmiotom zajmującym się obsługą i utrzymaniem systemów informatycznych oraz serwisów internetowych, a także podmiotom wspierającym działania marketingowe Administratora, w tym świadczącym usługi z zakresu obsługi fanpage’a w mediach społecznościowych, jednakże wyłącznie w odpowiednim zakresie i na podstawie umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych z nimi zawartych, co zapewnia bezpieczeństwo Państwa danych.

4. Okres przechowywania

Pani/Pana dane będą przechowywane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po tym czasie Pani/Pana dane zostaną usunięte.

5. Prawa

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, jak również prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane przetwarzane w uzasadnionych celach Administratora nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7. Podanie danych jest dobrowolne. Brak podania danych nie prowadzi do uniemożliwienia korzystania z fanpage’a, jednak dostęp do niektórych funkcjonalności fanpage’a, takich jak np. jego subskrybcja, obserwowanie go, dodawanie reakcji, komentarzy oraz opinii jest jednak uwarunkowany podaniem tych danych.

8. Przekazywanie Danych do Państw Trzecich:
Z uwagi na fakt, że usługi świadczone przez Portale mają zasięg globalny, w związku w ich wykorzystywaniem może dojść do przekazania Danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. państw trzecich) na określonych przez dany Portal, niepodlegających zmianie, zasadach dotyczących transferu danych. Informacje dotyczące zasad przetwarzania danych przez poszczególne Portale i wskazujące, gdzie można uzyskać więcej informacji w tym zakresie, dostępne są w §5 niniejszej Polityki.

Contact
Contact