PL

Rebel Wolves sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dereniowej 60 lok. U4, (02-776) Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000933935, REGON: 520497877, NIP: 9512529961, jako administrator Państwa danych osobowych jako administrator informuje, iż:

 • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, a brak podania danych osobowych uniemożliwia udział w procesie rekrutacji;

 • Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego 2, natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody 3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  Rebel Wolves Sp. z o.o. będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę 4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, ich podanie wymaga Państwa zgody na ich przetwarzanie 5, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
  1 Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.);
  2 Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO);
  3 Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
  4 Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
  5 Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

 • dane mogą być udostępniane przez Administratora podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom będącym podwykonawcami Administratora, działającymi w jego imieniu, w celach niezbędnych dla potrzeb rekrutacji;

 • kontakt w sprawie ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail: office@rebel-wolves.com;

 • dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia postępowania rekrutacyjnego oraz przez rok po zakończeniu rekrutacji lub aż do odwołania w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie danych osobowych do celów kolejnych rekrutacji, ale nie dłużej niż 3 lata;

 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania;

 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

EN

Rebel Wolves sp. z o.o. with its registered office in Warsaw at Dereniowa 60 lok. U4, (02-776) Warsaw, entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the Capital City of Warsaw Warszawa in Warsaw, 13th Commercial Division of the National Court Register under KRS number 0000933935, REGON: 520497877, NIP: 9512529961, acting as the Administrator of your personal data informs that:
 • Providing personal data is obligatory based on the law, and in the remaining scope, it is voluntary, and failure to provide personal data prevents participation in the recruitment process;
 • Your personal data, to the extent indicated in the provisions of the labour law, will be processed to carry out the current recruitment procedure, while other data, including contact details, based on consent, may be revoked at any time. Rebel Wolves Sp. z o. o. will process your personal data, also in subsequent recruitments of employees, if you give your consent4, which may be revoked at any time. If the documents contain the data referred to in Art. 9 sec. 1 of the GDPR, their submission requires your consent to their processing5, which may be revoked at any time.
1 Art. 221 of the Act of 26 June 1974 Labor Code (Journal of Laws of 2018, item 917, as amended);
2 Article 6 par. 1 lit. b of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons concerning the processing of personal data and the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation ) (Official Journal EU L 119 of 04.05.2016, p. 1, as amended) (hereinafter: GDPR);
3 Article 6 par. 1 letter a GDPR;
4 Article 6 par. 1 letter a GDPR;
5 Art. 9 par. 2 lit. and the GDPR.
 • You have the right to access your data and rectify, delete, or limit processing; the right to transfer data; the right to withdraw consent at any time without affecting the lawfulness of processing;
 • The data may be made available by the Administrator to entities authorized to obtain information based on mandatory provisions of law and entities that are subcontractors of the Administrator, acting on its behalf, for the purposes necessary for recruitment;
 • Contact regarding data protection is possible at the following e-mail address: office@rebel-wolves.com;
 • Personal data will be stored for the period necessary to complete the recruitment procedure and for a year after the end of recruitment or until further notice in the event of consent to the use of personal data for subsequent recruitment, but not longer than 3 years;
 • Your data will not be processed in an automated manner, including in the form of profiling;
 • You have the right to complain to the supervisory authority.
Contact
Contact